วช. เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มเรื่อง PM2.5 (รอบที่ 2)

Category: rs-ข่าวทุนวิจัย

       ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มเรื่อง PM2.5 (รอบที่ 2) ตามยุทธศาสตร์ ออวน. ดังนี้
Platforms ที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 
Programs ที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร 
Flagship Project กลุ่มเรื่อง PM. 2.5  

       โดยเปิดรับข้อเสนอในประเด็นวิจัยตามประกาศของ วช. แนบมาพร้อมนี้  ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจส่งข้อเสนอฯ สามารถส่งผ่านระบบ NRIIS ที่ nriis.nrct.go.th  ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2563 ในการนี้ เมื่อส่งข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS เรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่งข้อเสนอให้ส่วนบริหารงานวิจัยที่ Mail: research@mfu.ac.th เพื่อส่วนบริหารงานวิจัยจะได้เข้าไปรับรองการส่งข้อเสนอผ่านระบบ ต่อไป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

 

| writer Olan Wanchai |