สวก. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปี 2564

Category: rs-ข่าวทุนวิจัย

ด้วย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)-สวก. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปี 2564 จำนวน 2 แผนงาน ได้แก่
     1. แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย มีกรอบการวิจัยหลักดังนี้
         กรอบการวิจัยที่ 1 ด้านความมั่นคงอาหาร
         กรอบการวิจัยที่ 2 ด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
         กรอบการวิจัยที่ 3 ด้านอาหารศึกษา
         กรอบการวิจัยที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ

     2. แผนงานเกษตรสมัยใหม่ มีกรอบการวิจัยหลักดังนี้
          กรอบการวิจัยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ ที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
          กรอบการวิจัยที่ 2 การเกษตรแม่นยำสูง (Precision Agriculture)
          กรอบการวิจัยที่ 3 ระบบการติดตามและเตือนภัยล่วงหน้า (Monitoring and Warning System) และเทคโนโลยีระบบสารสนเทศการเกษตร
          กรอบการวิจัยที่ 4 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
  โดยมีรายละเอียดของแต่ละแผนงานวิจัย ตามประกาศของ สวก. แนบมาพร้อมนี้

        ส่วนบริหารงานวิจัย จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์เปิดรับแผนงานวิจัยฯ ดังกล่าว โดยอาจารย์และนักวิจัยที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย  โดยดำเนินการดังนี้
        1. จัดทำบันทึกข้อความ ขอส่งแบบนำส่งและข้อเสนอโครงการ ให้ส่วนบริหารงานวิจัย  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เพื่อเสนอให้ผู้บริหารลงนามและส่วนบริหารงานวิจัยจัดทำเอกสารสำเนาเอกสาร จำนวน 5 ชุด เพื่อส่งให้ สวก. ต่อไป
        2. นักวิจัยเข้าไปยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ที่ http://nriis.nrct.go.th/ ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2563 เวลา 23.59 น.

จึงเรียนประชาสัมพันธ์เพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ
2. แบบเสนอโครงการ สวก
3. แบบนำส่ง สวก.

| writer Olan Wanchai |