ประกาศรับข้อเสนอแล้ว!!!! บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564

Category: rs-ข่าวทุนวิจัย

    ด้วย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในโปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ

ส่วนบริหารงานวิจัย จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ บพข. ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

    1. แผนงานวิจัยที่เปิดรับ

        แผนงานที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action) ประกอบด้วย  6 แผนงานย่อย คือ

             1. แผนงานย่อยที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ และส่วนประกอบมูลค่าสูง

                  ผู้ประสานงาน  :  ดร. ณัฐดนัย หาญการสุจริต  โทรศัพท์ 099-215-9000   E-mail: nathdanai.h@remove-thisku.ac.th

 

             2. แผนงานย่อยที่ 2 การพัฒนายา ชีววัตถุ เซลล์บาบัด และระบบผลิตทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการขึ้นทะเบียน

                  ผู้ประสานงาน  :  คุณกิตติศักดิ์ พรหมเปี่ยม  โทรศัพท์: 086-9940015  E-mail: kittisak.trf@remove-thisgmail.com

             3. แผนงานย่อยที่ 3 การพัฒนาพลังงานเคมีชีวภาพและพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

                 ผู้ประสานงาน  :  คุณกิติ์สิริรัตน์ กูลเกื้อ  โทรศัพท์ : 02-117-6459  E-mail: kitsirirat.koo@remove-thisnstda.or.th  และคุณรัชพล เธียรชุติมา  โทรศัพท์ : 02-117-6445 E-mail: ratchapon@remove-thisnstda.or.th

            4. แผนงานย่อยที่ 4 การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

                ผู้ประสานงาน  : ผศ.ดร.เกศรา สุกเพชร  โทรศัพท์ 082-493-2954  E-mail: kassara.s@remove-thisnida.ac.th และ bcginaction.tourism@remove-thisgmail.com

            5. แผนงานย่อยที่ 5 แพลทฟอร์ม IoT เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG   

               ผู้ประสานงาน  :   ดร.กฤษฎา มามาตร  โทรศัพท์: 085-962-2951  E-mail: digitaleconomy.pmuc@remove-thisgmail.com

            6. แผนงานย่อยที่ 6 แผนงานเศรษฐกิจหมุนเวียน

               ผู้ประสานงาน  :  นางสางอรนุช รัตนะ  โทรศัพท์ 0-2160-5432 ต่อ 317  E-mail: oranuch@remove-thisnxpo.or.th  และนายพีระ เชาว์เฉลิมพงศ์  โทรศัพท์ 0-2160-5432 ต่อ 517  E-mail: phira@remove-thisnxpo.or.th

      2. ระดับ TRL ต้องมีระดับเทคโนโลยี TRL ระดับ 4 ขึ้นไป ยกเว้นงานวิจัย Technology Localization ที่ต้องเป็น TRL ระดับ 5  และจะต้องมีบริษัทผู้ประกอบการเข้าร่วม

      3. ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย  1-3 ปี

      4. งบประมาณโครงการวิจัย  ไม่ได้กำหนดขึ้นอยู่กับเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ

      5. เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เบื้องต้น  มี 2 ขั้นตอน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

           1 เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น
                1.1 ข้อเสนอโครงการเป็นโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัยที่มีโครงการวิจัยเดี่ยวตั้งแต่ 2 โครงการขึ้นไปและเป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศทุนที่ระบุไว้
                1.2 มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดาเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องตามแนวทางประกาศทุน

                1.3 สถาบัน/หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้และประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัย การดาเนินงานวิจัยและคาดได้ว่าจะสามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดเวลาการรับทุนภายในระยะเวลาที่กาหนด
                1.4 เป็นโครงการที่มี TRL ระดับ 4 ขึ้นไป โดยนักวิจัยเป็นเจ้าของเทคโนโลยี ทั้งนี้ ยกเว้นโจทย์วิจัยที่มีการระบุ TRL ไว้เป็นระดับอื่น
          2 เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยละเอียด
                2.1 การพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยละเอียด คือ การให้คะแนนจากการประเมินเอกสารข้อเสนอโครงการ (100 คะแนน) จากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เพื่อพิจารณาสนับสนุนทุนต่อไป
               2.2 กรณีโครงการได้รับการสนับสนุนจากผู้ใช้งานและอุตสาหกรรมในรูปแบบของงบประมาณสมทบหรือการสนับสนุนอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

        6. การส่งข้อเสนอโครงการ

            ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/ โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2563 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 23:59 น.) ทั้งนี้ ขอให้แนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพข. กาหนด ทั้ง file word และ pdf. ในระบบ NRIIS ด้วย และขอให้แจ้งข้อมูลการยื่นขอทุน บพข. ให้ส่วนบริหารงานวิจัยทราบผ่าน E-Mail: research@remove-thismfu.ac.th เพื่อให้ส่่วนบริหารงานวิจัยจะได้เข้าไปรับรองการส่งข้อเสนอของมหาวิทยาลัย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

| writer Olan Wanchai |