เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลุ่ม Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2565

Category: rs-ข่าวทุนวิจัย

         ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) เพื่อของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลุ่ม Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2565
เพื่อรวบรวมเสนอของบประมาณผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยมีรูปแบบและแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยกลุ่ม Basic Research Fund ที่เน้นให้ทุนตามกรอบยุทธศาสตร์และความเชี่ยวชาญของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา หรือเน้นนโยบายเชิง Top down เป็นหลัก แก่โครงการวิจัยประเภทงานวิจัยพื้นฐาน การสร้างกำลังคนด้านการวิจัย การสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยและการบริหารงานวิจัยของของหน่วยงานเป็นหลัก

                   ดังนั้น เพื่อให้การขอรับทุนวิจัยกลุ่ม Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่จะก้าวไปสู่ 1 ใน 5 ของอาเซียน ซึ่งต้องมีการเพิ่มผลผลิตงานวิจัยสำหรับการจัดลำดับมหาวิทยาลัยของ THE ในส่วนของหัวข้อ Citations และ Research Productivity ซึ่งนำข้อมูลในฐานข้อมูล SCOPUS มาวิเคราะห์ผลการจัดลำดับนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดผลลัพธ์การพิจารณาขอรับทุนกลุ่ม Basic Research Fund ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

          ผลลัพธ์หลัก (ต้องมี)

 

งบประมาณเสนอขอ

ผลลัพธ์หลัก

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

น้อยกว่า 500,000 บาท

ตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เรื่อง ในฐานข้อมูล SCOPUS/SJR 

ตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เรื่อง ในฐานข้อมูล SCOPUS/SJR หรือ TCI1   

ระหว่าง 500,001 - 1,000,000 บาท

ตีพิมพ์อย่างน้อย 2 เรื่อง  ในฐานข้อมูล SCOPUS/SJR 

 

- ตีพิมพ์อย่างน้อย TCI1 1 เรื่อง และเรื่องที่ 2 ต้องตีพิมพ์ในฐานข้อมูลSCOPUS/SJR หรือ
-ตีพิมพ์อย่างน้อย 2 เรื่อง  ในฐานข้อมูล SCOPUS/SJR 

ระหว่าง 1,000,001 - 1,500,0000 บาท

ตีพิมพ์อย่างน้อย 3 เรื่อง  ในฐานข้อมูล SCOPUS/SJR 

 

- ตีพิมพ์อย่างน้อย TCI1 1 เรื่อง และเรื่องที่ 2 และ 3 ต้องตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS/SJR หรือ
-ตีพิมพ์อย่างน้อย 3 เรื่อง ในฐานข้อมูล SCOPUS/SJR 

มากกว่า 1,500,001 บาท

ตีพิมพ์อย่างน้อย 4 เรื่อง  ในฐานข้อมูล SCOPUS/SJR 

 

- ตีพิมพ์อย่างน้อย TCI1 1 เรื่อง และเรื่องที่ 2 และ 3 และ 4 ต้องตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS/SJR หรือ
-ตีพิมพ์อย่างน้อย 4 เรื่อง ในฐานข้อมูล SCOPUS/SJR 

          ผลลัพธ์รอง (ถ้ามี)

               1. การสร้างนักวิจัย (ผู้ช่วยวิจัย, นักศึกษาระดับ ป.เอก ป.โท)
              2. สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
               3. อื่นๆ

           ทั้งนี้ กรณีที่มีผู้ร่วมวิจัยเป็น Co-Author ต่างชาติจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ โดยการรับทุน Basic Research Fund นี้ จะใช้ระเบียบ สัญญา และประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการทุนวิจัย โดยทุนนี้ ไม่สามารถตั้งงบประมาณค่าตอบแทนนักวิจัยและค่าบริหารสถาบัน (15%)

ส่วนบริหารงานวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยกลุ่ม Basic Research Fund โดยอาจารย์และนักวิจัยท่านใดประสงค์ขอรับทุนวิจัยฯ ดังกล่าว สามารถดำเนินการดังนี้

1. จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหนด ดังแนบมาพร้อมนี้
                2. ทำบันทึกข้อความส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ส่วนบริหารงานวิจัย โดยขอให้คณบดีหรือผู้บริหารหน่วยงานเป็นผู้ลงนาม
                3. ส่งข้อเสนอโครงการ ภายในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 (ก่อนเวลา 16.00 น.) เพื่อส่วนบริหารงานวิจัย รวบรวมเสนอต่อผู้บริหารพิจารณาต่อไป
               4. เมื่อข้อเสนอโครงวิจัยผ่านการพิจารณาของมหาวิทยาลัย นักวิจัยต้องไปกรอกข้อเสนอโครงการผ่านระบบNRIIS ที่ nriis.nrct.go.th ตามระยะเวลาที่ทาง สกสว. เป็นผู้กำหนดต่อไป

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กำหนดการรับข้อเสนอทุน Basic Fund ปี 65
2. แบบเสนอโครงการวิจัย กลุ่ม Basic Research Fund

| writer Olan Wanchai |