บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 "แผนงาน Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"

Category: rs-ข่าวทุนวิจัย

         ด้วย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ได้เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564  แผนงาน Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Social and Humanity) ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ
 

          ส่วนบริหารงานวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์อาจารย์และนักวิจัยที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ โดยช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ : 24 สิงหาคม 2563 – 22 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. ยื่นผ่านระบบ NRIIS ที่ http://nriis.nrct.go.th/ และส่งเมล์แจ้งให้ส่วนบริหารงานวิจัยที่ research@mfu.ac.th เพื่อให้มหาวิทยาลัยรับรองผ่านระบบ สำหรับการส่งข้อเสนอดังกล่าว ซึ่งจะต้องรับรองภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. ดังนั้น จึงขอให้อาจารย์/นักวิจัย ได้ดำเนินการส่งผ่านระบบก่อนระยะเวลาที่กำหนดด้วย
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดประกาศรับข้อเสนอโครงการได้ที่  https://www.nxpo.or.th/B/covid19-fund-social-and-humantity/

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research COVID-19 Fund (Social and Humanity)

2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Frontier Research COVID-19 Fund (Social and Humanity)

3. คู่มือการคำนวณงบประมาณ

| writer Olan Wanchai |