ประกาศผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Categories: rs-ข่าวทุนวิจัย

       ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ไปแล้วนั้น

          ส่วนบริหารงานวิจัย จึงขอแจ้งรายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งกำหนดวันลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ   ขึ้นในระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2563 โดยให้หัวหน้าโครงการวิจัยโปรดดำเนินการดังนี้

         1. จัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ฉบับที่ลงนามในส่วนของหัวหน้าโครงการ     ผู้ร่วมวิจัย รวมถึงที่ปรึกษาโครงการวิจัย (ถ้ามี) และหัวหน้าโครงการวิจัยต้องลงลายมือชื่อกำกับเอกสาร ณ ตำแหน่งมุมล่างขวาทุกหน้า จำนวน 2 ฉบับ มาให้ส่วนบริหารงานวิจัยในวันลงนามสัญญารับทุน

          2. กรอกแบบฟอร์มแจ้งกำหนดวันลงนามสัญญารับทุนฯ รายละเอียดดังนี้ คลิกที่ https://forms.gle/w1FhDirnE8yoz38U7  หรือสแกน QR Code 

 

ทั้งนี้ ส่วนบริหารงานวิจัย ได้จัดทำสรุปขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

| Created by Olan Wanchai |