ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจ าปี 2564 (FY2021) ในประเด็นเรื่อง การวิจัยเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด 19

Categories: rs-ข่าวทุนวิจัย

        ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับข้อเสนอกำรวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2564 (FY2021) ในประเด็นเรื่อง “การวิจัยเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด 19 (Countermeasures for COVID-19 in Non-medical” Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยได้มีโอกาสพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยกับต่างประเทศเพื่อนำไปสู่การป้องกัน และบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของของโควิด 19 โดยมุ่งหวังว่าความร่วมมือระหว่างนักวิจัยจากประเทศสมาชิก e-ASIA

          โดยการวิจัยเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด 19 “Countermeasures for COVID-19 in Non-medical Research”หมายถึง การวิจัยทางคณิตศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หรือการวิจัยที่นำไปสู่การสร้างมาตรการเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด รวมถึงการสร้างพฤติกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ในสถานการณ์ของการระบาดโควิด และภายหลังการระบาดของโควิดสิ้นสุดลงแล้ว เช่น
        1) การวิจัยทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์กายภาพ
        2) การวิจัยทางสังคม การสร้างพฤติกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ
        3) วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
        4) ธรณีวิทยา
        5) วิศวกรรมศาสตร์
        6) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
        7) การศึกษา
        8) สังคมศาสตร์
        9) การวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

         ส่วนบริหารงานวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยฯ ดังกล่าว โดยอาจารย์หรือนักวิจัยท่านใดที่สนใจ สามารถส่งข้อเสนอการวิจัยได้ผ่านระบบ NRIIS ที่ http://www.nriis.nrct.go.th โดยเลือกกลุ่มเรื่องตามหัวข้อการวิจัยที่ต้องการขอรับทุนฯ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะในระบบ NRIIS ต้องเป็น “ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งแล้ว”) โดยระบบ NRIIS จะเปิดรับลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2563 – 22 ตุลาคม 2563 (ก่อนเวลา 23.59 น.) นี้ และขอให้ส่งไฟล์ข้อเสนอการวิจัยให้ส่วนบริหารงานวิจัยที่ e-mail: research@remove-thismfu.ac.th เพื่อส่วนบริหารงานวิจัย จะได้ดำเนินการรับรองผ่านระบบให้ต่อไป

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการต่างประเทศ (กกต.) วช. โทรศัพท์หมายเลข 0 2576 2285 และ 0 2561 2445 ต่อ 207

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Application Form_COVID-19 urgent call.docx
e-ASIA_COVID-19_Urgent Call guidelilne_final.pdf
แบบบฟอร์มสรุปโครงการ e-asia.docx
แบบฟอร์มหนังสือนำส่ง COVID19.doc
ประกาศทุน e-ASIA Covid 19.pdf-.pdf
หนังสือนำ -.pdf

| Created by Olan Wanchai |