ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ "ผู้บริหาร บพท. พบประชาคมวิจัย มฟล."

Categories: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

     ส่วนบริหารงานวิจัย ได้กำหนดจัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ผู้บริหาร บพท. พบประชาคมวิจัย มฟล."  โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) (Area-Based) ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเชียงแสน อาคารวันชัย ศิริชนะ โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 ช่วง   

       ช่วงที่ 1 เวลา 08.45-10.00 น. กิจกรรมการบรรยายเพื่อให้นักวิจัยรู้จัก บพท. (อาจารย์และนักวิจัยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังที่ https://forms.gle/zsYisHjyaFjVH9VS7)   

       ช่วงที่ 2 เวลา 10.00-12.20 น. กิจกรรมให้ข้อเสนอแนะโครงการที่ได้ร่วมจัดเตรียมไว้   (กิจกรรมทั้งวันจะมีการถ่ายทอดผ่าน Facebook live ของส่วนบริหารงานวิจัย)

| Created by Olan Wanchai |