เอกสารประกอบและวีดีโอบันทึกการบรรยายพิเศษ "ผู้บริหาร บพท. พบประชาคมวิจัย มฟล."

Category: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

        ตามที่ ส่วนบริหารงานวิจัย ได้กำหนดจัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ผู้บริหาร บพท. พบประชาคมวิจัย มฟล."  โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) (Area-Based) ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเชียงแสน อาคารวันชัย ศิริชนะ นั้น

      

            ส่วนบริหารงานวิจัย จึงขอนำเสนอเอกสารประกอบและวีดีโอการบรรยายพิเศษฯ ของวิทยากร เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยได้ศึกษาข้อมูลสำหรับการเตรียมจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อยื่นขอรับทุนวิจัยจาก บพท. โดยสามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ ดังนี้

           1. เอกสารประกอบการบรรยาย

           2. วีดีโอบันทึกการบรรยาย

           3. PPT การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยผลกระทบสูง

 

     

| writer Olan Wanchai |