ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Bio-Safety)"

Category: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

ส่วนบริหารงานวิจัย กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Bio-Safety)" ในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องคำมอกหลวง ตึก E-Park ชั้น 5 อาคาร M-Square โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เข้าร่วมอบรมตามกำหนดหลักเกณฑ์จะได้รับใบเกียรติบัตร  สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ Bio-Safety สนใจสามารถลงทะเบียน scan QR Code

 

 

| writer Olan Wanchai |