เปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ภายใต้หัวข้อ "RAINS for Thailand Food Valley (post Covid 19)" ประจำปีงบประมาณ 2564

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

        สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้กำหนดโจทย์วิจัยปี 2564 ภายใต้แผนงานวิจัย "RAINS for Thailand Food Valley (Post Covid 19)" เพื่อพัฒนาต่อยอดการสร้างเครือข่ายบริหารจัดการและส่งเสริมงานวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าเกษตรและอาหารในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ

     ส่วนบริหารงานวิจัย จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัยฯ ดังกล่าว โดยนักวิจัยที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 จาก สวก. สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย โดยลงทะเบียนผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ที่เว็บไซด์ http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ QR code ด้านล่าง หรือผ่านเว็บไซด์ http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=6319  ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น หากพ้นข้อกำหนด สวก. จะไม่รับพิจารณา

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

01 แบบนำส่งเอกสาร.docx
01 แบบนำส่งเอกสาร.pdf
02 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการแผน RAINS.docx
03 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการย่อย RAINS.docx
04 หนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัย 2563-Final-food.docx
04 หนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัย 2563-Final-food.pdf

 

 

 |