ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสร้างสุขภาวะ"

Category: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

   ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ปี 2564 ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสร้างสุขภาวะ" ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ อาคารแสงส่องปัญญา ชั้น 6 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

   จึงขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ปี 2564 ครั้งที่ 1 ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ และนำเสนอผลงานวิจีย ทั่งนี้บุคลากรที่ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้วมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลาในวันเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ https://www.vu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 กุมพันภาพันธ์ 2564

 

| writer Olan Wanchai |