เชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

Category: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย "GE TALK: GE Online สไตล์ High-End" ในหัวข้อ "การจัดการเรียนแบบบูรณาการสร้างสรรค์: สตีมศึกษา (STEAM Education)" และ "แนะนำรายวิชาการศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน "Circular Lifestyle for the 21st Century" ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.15น-12.00น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ที่ shorturl.at/ceyUV 

 

| writer Olan Wanchai |