เชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสารโรคเอดส์

Category: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

   กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อเผนแพร่ในวารสารโรคเอดส์ โดยส่งไปยัง http://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/index ซึ่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ จะผ่านการพิจารณา ตรวจสอบความเหมาะสม ระเบียบวิธีวิจัย การแปรผลของเนื้อหาและความถูกต้องของข้อมูลในเชิงวิชาการก่อนการเผยแพร่ สามารถศึกษาขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกวารสารโรคเอดส์ในระบบ ThaiJO 2.0 ได้ที่ Facebook fanpage กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค หรือ https://www.facebook.com/das.ddc.moph/ 

| writer Olan Wanchai |