ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับทุนวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2564

Category: rs-ข่าวทุนวิจัย

ด้วย โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการสนับสนุนงานวิจัยสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ บุหรี่ปลอดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะ  

   ส่วนบริหารงานวิจัย จึงเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์และนักวิจัยที่สนใจขอรับการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยดังกล่าว จัดทำข้อแบบเสนอโครงการวิจัย ความยาวประมาณ 10-15 หน้ากระดาษ A4 ส่งไปยังเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 02 716 6556, 02 716 6961, 081 9852699, 089 2572880
 หรืออีเมล์ smokefreeu@gmail.com โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดข้อมูลและแบบฟอร์ม พร้อมแนบนี้

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

research.scphtrang.ac.th/sites/research.scphtrang.ac.th/files/scan0001_24.pdf

| writer Olan Wanchai |