เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19(COVID-19) ประจำปี2564

Category: rs-ข่าวทุนวิจัย

   ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้บรรเทาลง แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยต้องเร่งฟื้นฟูสังคม และเศรษฐกิจให้กลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็ว พร้อมทั้งเตรียมแผนรองรับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเตรียมการรองรับหากมีการระบาดในรอบต่อไปในอนาคต

   สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เห็นควรสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของประเทศ เพื่อนำผลงานวิจัยมาใช้ในการเตรียมการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

   ส่วนบริหารงานวิจัยฯจึงเรียนประชาสัมพันธ์มายัง คณาจารย์ นักวิจัย และท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่เว็บไซต์ https://nriis.nrct.go.th/ โดยเลือกหัวข้อที่ต้องการขอรับทุน (เอกสารดังแนบ) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด และแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการพร้อมดำเนินการยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการให้สมบูรณ์ (สถานะ"ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งแล้ว"ในระบบNRIIS) ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563  ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6331 หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2579 1370-9 ต่อ 409,410

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

2. แบบฟอร์มข้อเสนอ-ปี 2564.docx
2. แบบฟอร์มข้อเสนอ-ปี 2564.pdf
ประกาศกรอบโควิด-19 ปี 2564.pdf

 

| writer Olan Wanchai |