เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม ประจำปี 2564

Category: rs-ข่าวทุนวิจัย

   ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของประเทศเพื่อนำผลงานวิจัยมาใช้แก้ปัญหาที่สำคัญของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม ประจำปี 2564 

  ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มายัง คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจสมัคร โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่เว็บไซต์ https://nriis.nrct.go.th/ โดยเลือกหัวข้อที่ต้องการรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมดำเนินการยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการให้สมบูรณ์ (สถานะ"ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งแล้ว" ในระบบ NRIIS) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 4 มกราคม 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6333 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 1370-9 ต่อ 409-410

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกรอบด้านการแพทย์ฯ

 

| writer Olan Wanchai |