เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคมสูงวัย ประจำปี 2564

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

   ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ตระหนักถึงโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ อันเนื่องมาจากหลายปัจจัย และเพื่อเป็นการเตรียมรับกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคมสูงวัย โปรแกรม 8 ประจำปี 2564

   ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มายัง คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจสมัคร โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่เว็บไซต์ nriis.nrct.go.th โดยเลือกหัวข้อที่ต้องการรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมดำเนินการยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการให้สมบูรณ์ (สถานะ"ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งแล้ว" ในระบบ NRIIS) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 4 มกราคม 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6334  หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 1370-9 ต่อ 409-410

 |