เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ และแผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2564

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

   ด้วย กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 มีความก้าวหน้าในทุกมิติอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจึงต้องเตรียมพร้อมการพัฒนากำลังคนของประเทศให้สามารถรองรับผลจากการเปลี่ยนแปลงได้   

   สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศไทยไปสู่อนาคต ที่มีทิศทางการพัฒนาสอดคล้องกับแนวโน้มของโลกที่เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่จะเพิ่มขีดความสามารถและความเข้มแข็งของประเทศในด้านต่างๆ จะตอบโจทย์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของพลเมืองไทยได้ต่อไป

   ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มายัง คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจสมัคร โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ได้ที่เว็บไซต์ nriis.nrct.go.th โดยเลือกหัวข้อที่ต้องการรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมดำเนินการยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการให้สมบูรณ์ (สถานะ"ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งแล้ว" ในระบบ NRIIS) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 4 มกราคม 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6335 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 1370-9 ต่อ 207(อาภา) และ 406-408 (มัลลิกา/พสธร)

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปี 2564

 

 |   |  601 ครั้ง