เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการเกษตร

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

   ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับสมัครข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและการเกษตร เพื่อตอบสนองเป้าหมายตามแพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและการเกษตร 

   ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงขอประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจศึกษา ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ https://nriis.nrct.go.th/ โดยเลือกหัวข้อการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด และแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการพร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะ "ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งแล้ว" ในระบบ NRIIS) ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 ธันวาคม 2563 เท่านั้น ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6336 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 1370 - 9 ต่อ 309 - 310 

 

 |