เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

    ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบการวิจัยของประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้านบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม วช. จึงได้เปิดข้อเสนอทุนพัฒนาบัณฑิต ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยและพัฒนาสู่เส้นทางอาชีพนักวิจัยเข้าสู่ระบบการวิจัยของประเทศ

    ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงขอประชาสัมพันธ์มายังบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท หรือปริญญาเอก) หรือเทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษา สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยทางเว็บไซต์ https://nriis.nrct.go.th/ โดยเลือกกลุ่มสาขาการวิจัยที่ต้องการขอรับการสนับสนุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่กำหนด และยืนยันการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะ "แหล่งทุนได้รับข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว" ในระบบ NRIIS) ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 ธันวาคม 2563 และสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่กำลังศึกษาอยู่ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 7 มกราคม 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่าง หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 1370 - 9 ต่อ 408 และ 418

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

001_ประกาศรับทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา วช. ปี 64.pdf
002_คำอธิบายกลุ่มสาขาวิจัย.pdf
003_แบบข้อเสนอโครงการ (วช.-บ).docx
004_แบบฟอร์มหนังสือรับรอง อ.ที่ปรึกษา (จำเป็น).docx
005_แบบฟอร์มหนังสือรับรองศักยภาพ อ.ที่ปรึกษา (ถ้ามี).docx
006_แบบฟอร์มหนังสือแสดงการรับทุนอื่น (ถ้ามี).docx

 

 |   |  886 ครั้ง