เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจเกษตร ประจำปี 2564

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

   ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายใช้โจทย์วิจัยสู่การแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยี และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการทำวิจัย เพื่อรองรับเกษตร 4.0 และรักษามาตรฐานของการผลิตด้านยางพาราและด้านอ้อยและน้ำตาลของไทยสู่ชั้นแนวหน้าของโลก จึงประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม

   ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงขอประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจศึกษา ลงทะเบียนส่งข้อเสนอที่เว็บไซต์ https://nriis.nrct.go.th/ โดยเลือกหัวข้อการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด และแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการพร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะ "ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งแล้ว" ในระบบ NRIIS) ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6338 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 561 2445 ต่อ 404 - 405

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กรอบการสนับสนุน เกษตร1.pdf
ประกาศทุน เกษตร 64.PDF

 |