เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ประจำปี 2564

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

   สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการของประเทศ จึงได้สนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตบนฐานนวัตกรรมและยกระดับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย 

   ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงขอประชาาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุน ที่เว็บไซต์ https://nriis.nrct.go.th/ โดยเลือกหัวข้อที่ต้องการรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด และแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการพร้อมดำเนินการยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการให้สมบูรณ์ (สถานะ "ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งแล้ว" ในระบบ  NRIIS) ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เท่านั้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6340 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 1370 - 9 ต่อ 404,405

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แแบฟอร์มข้อเสนอ Full Proposal.doc
แแบฟอร์มข้อเสนอ Full Proposal.pdf
กรอบการสนับสนุน-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf
แบบฟอร์มประวัตินักวิจัย.docx
แบบฟอร์มประวัตินักวิจัย.pdf
ประกาศรับข้อเสนออุตสาหกรรม.pdf

 |