เปิดรับข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

   ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยผ่านกลไกรูปแบบการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ 

   ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงเรียนประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจจัดทำข้อมูลเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม โดยส่งข้อเสนอที่ดำเนินการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ทางเว็บไซต์ https://nriis.nrct.go.th/ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6341 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 2554 ต่อ 517,519,523 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

000_ หนังสือเชิญส่งข้อเสนอเพื่อของบประมาณสนับสนุนฯ ประจำปี 64.pdf
001.1_TOR KM มิติเชิงชุมชน สังคม ปี 2564.pdf
001.1_แบบเสนอโครงการจัดการความรู้การวิจัย ปี 64 (มิติเชิงชุมชน สังคม).doc
001.1_แบบเสนอโครงการจัดการความรู้การวิจัย ปี 64 (มิติเชิงชุมชน สังคม).pdf
001.2_TOR มิติเชิงนโยบายสาธารณะ ปี 2564.pdf
001.2_แบบเสนอโครงการจัดการความรู้การวิจัย ปี 64 (มิติเชิงนโยบายสาธารณะ).doc
001.2_แบบเสนอโครงการจัดการความรู้การวิจัย ปี 64 (มิติเชิงนโยบายสาธารณะ).pdf
002.1_TOR มิติความมั่นคง ปี 2564.pdf
002.1_แบบเสนอโครงการจัดการความรู้การวิจัย ปี 64(ความมั่นคง).doc
002.1_แบบเสนอโครงการจัดการความรู้การวิจัย ปี 64(ความมั่นคง).pdf
002.2_TOR การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดำริ.pdf
002.2_แบบเสนอโครงการจัดการความรู้การวิจัย ปี 64(ตามแนวพระราชดำริ).doc
002.2_แบบเสนอโครงการจัดการความรู้การวิจัย ปี 64(ตามแนวพระราชดำริ).pdf

 |