บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 4 แผนงาน "การสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ" ปีงบประมาณ 2564

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

    บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2564

    ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดประกาศรับข้อเสนอโครงการได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564/p4-ai/

    ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ : 30 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 16.30

    การยื่นข้อเสนอ : ยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS https://nriis.nrct.go.th/ 

    หมายเหตุ :  

     – สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 16.30 และทาง บพค. จะพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ผ่านการรับรองจากมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น)
     – สำหรับนักวิจัยที่เคยส่งข้อเสนอโครงการ concept proposal ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 1-6 นั้น ขอให้ศึกษารายละเอียดของประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ของแต่ละแผนงาน ที่ บพค. จะเปิดรับในช่วงเวลาต่างๆ และ บพค. จะรับข้อเสนอโครงการแบบ full proposal ในระบบ NRIIS เท่านั้น

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

คู่มือการคำนวณงบประมาณฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

ประกาศโจทย์ปี 2564

ระเบียบสภาฯ

 |   |  595 ครั้ง