บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ภายใต้โปรแกรมที่ 5 "แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ" ประจำปีงบประมาณ 2564

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

   ด้วย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ได้เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย "แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ" ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้/สร้างองค์ความรู้ขั้นแนวหน้าที่เป็นเลิศ และนำไปสู่การยกระดับความสามารถในการเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

   ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์  นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ยื่นข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบ NRIIS ( https://nriis.nrct.go.th/ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2563 - 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้สถาบันต้นสังกัดหัวหน้าโครงการต้องทำการรับรองข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6344 และ https://www.nxpo.or.th/B/

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.ประกาศโจทย์รับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ

2.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

3.คู่มือการคำนวณงบประมาณ

 |   |  825 ครั้ง