เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย จาก สวก. ภายใต้โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

  ด้วย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้กรอบวิจัย "การแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร" เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรให้มีศักยภาพสูงขึ้น ลดความเสี่ยงและความเสียหาย เพิ่มศักยภาพทางการผลิต ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่

แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม      
โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร        
กรอบการวิจัยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเพื่อคัดเลือกหรือปรับปรุงพันธุ์พืชหรือสัตว์ที่มีศักยภาพทนแล้งและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กรอบการวิจัยที่ 2 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการจัดการทางการเกษตร เพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาภาวะภัยแล้งในภาคการเกษตร        
กรอบการวิจัยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาระบบการพยากรณ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ        
กรอบการวิจัยที่ 4 การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้แนวทางการบริหารจัดการน้ำแล้งภาคเกษตร  

  ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย "การแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร" ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) โดยสามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.arda.or.th/research-fund02.php หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้ ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 23.59 น. เท่านั้น ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6346

เอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แบบข้อเสนอโครงการวิจัยการเกษตรPDF
แบบข้อเสนอโครงการวิจัยการเกษตรWord
แบบหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยPDF
แบบหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยWord

 |