เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 10 จาก บพข.

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

   ด้วย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่2) เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในโปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจด้าน BCG in Action โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action)  
แผนงานย่อยที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ และส่วนประกอบมูลค่าสูง  
แผนงานย่อยที่ 2 การพัฒนายา ชีววัตถุ เซลล์บำบัด และระบบผลิตทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการขึ้นทะเบียน  
แผนงานย่อยที่ 3 การพัฒนาพลังงานเคมีชีวภาพและพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ  
แผนงานย่อยที่ 4 แพลทฟอร์ม loT เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  BCG  แผนงานย่อยที่ 5 แผนงานเศรษฐกิจหมุนเวียน
หมายเหตุ *แผนงานท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไม่เปิดรับข้อเสนอโครงการปี 2563 เพิ่มเติม            
            
** แผนงานระบบคมนาคมแห่งอนาคต จะเปิดรับข้อเสนอโครงการประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ 1-3 ปี ทั้งนี้ หากเป็นโครงการต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี ต้องแสดงให้เห็นเป้าหมายสุดท้าย (End Goal) และมีเส้นทางไปถึงเป้าหมายรายปี (Milestone) แสดงไว้อย่างชัดเจน

  ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่ บพข. กำหนดทั้งไฟล์ Word และ pdf ผ่านระบบ NRIIS : nriis.nrct.go.th ได้ตั้งแต่ วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึงวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 23.59 น.) ทั้งนี้ บพข. จะใช้ข้อเสนอโครงการจากแบบฟอร์มที่กำหนดในการพิจารณาเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nxpo.or.th/C/ (หัวข้อ:ยื่นข้อเสนอโครงการ) หรือทาง nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx และเอกสารที่ที่เกี่ยวข้องได้จากท้ายประกาศนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

กรอบโจทย์ประกาศทุน บพข.รอบ2

คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข.

เอกสารประกอบ

 

 |