เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 จาก บพค.

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

     ด้วย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงาน "โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยไทย" ภายใต้โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดดังนี้


 1. Organizational Bridging Fund เปิดรับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 - 18 กุมภาพันธ์ 2564      
      1.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับกับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระดับ Organizational Bridging Fund : S&T      
      1.2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ระดับ Organizational Bridging Fund : SHA
 

 2. Network Strengthening Fund  เปิดรับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 - 18 กุมภาพันธ์ 2564      
      2.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับกับนักวิจัยนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระดับ Network Strengthening Fund : S&T      
      2.2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวืิจัยนานาชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ระดับ Network Strengthening Fund : SHA
 

3. Partnership Initiative FundFund เปิดรับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 - 18 มีนาคม 2564
      3.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับกับนักวิจัยนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระดับ Partnership Initiative FundFund: S&T
      3.2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ระดับ Partnership Initiative FundFund: SHA

     ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS : nriis.nrct.go.th พร้อมแนบไฟล์ Word และ Excel ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nxpo.or.th/B/ หรือทาง https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6348  

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

 |