เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 จาก บพท.

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

 ด้วย หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หัวข้อ "ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

     Program 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
     Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ

     โจทย์
     การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยกลไกการพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล แล้วสร้างตัวแบบการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation platform) ของชุมชนผ่านการสร้างนวัตกรชาวบ้านในชุมชน เพื่อให้กลไกพัฒนาพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมระดับชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนตนเองได้อย่างแม่นยำ รวมถึงมีการยอมรับ ปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดย
    1) การใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ/เสริมและยกระดับศักยภาพที่สำคัญในพื้นที่ผ่านการสร้างLearning and Innovation platform
    2) ถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติจริงโดยการสร้างนวัตกรชาวบ้านที่มีทักษะการรับและปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบท ถ่ายทอดความรู้ไปสู้ผู้อื่นได้ รวมทั้งจัดการความรู้ไปแก้ไขปัญหาสำคัญในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
    เป้าหมาย
    1) 500 ตำบล
    2) นวัตกรชาวบ้าน 1,000 คน/ปี
    3) รูปธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 -  24 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น.) โดยยื่นข้อเสนอผ่านระบบ  NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (nrct.go.th)
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nxpo.or.th/A/ หรือ NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (nrct.go.th) และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จากท้ายล่างนี้

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือนักวิจัย PMU A

ประกาศทุน ชุมชนนวัตกรรม

แบบฟอร์มโครงการ

แบบฟอร์มชุดโครงการ

หลักเกณฑ์และวิธีสนับสนุนทุนวิจัย ภาคเอกชน

2. หัวข้อ "พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (EDUCATION SANDBOX)"

    Program 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ

    Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ

    โจทย์

    1) นวัตกรรมการเรียนรู้และ/หรือนวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษา เพื่อช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาของนักเรียนสูงขึ้น และพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน รวมถึงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อ           เพิ่มอิสระในการบริหารจัดการของสถานศึกษาในพื้นที่

    2) กระบวนการวิจัยเพื่อสร้างกลไกความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับจังหวัด และสร้างแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดตอบโจทย์การจัดการศึกษาตามความต้องการและทุนเดิมของพื้นที่

    เป้าหมาย

    1) โมเดลนวัตกรรมและการเรียนที่ทดลองในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 จังหวัด

    2) สถานศึกษาไม่น้อยกว่า 10% ในจังหวัดมีผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาของนักเรียนสูงขึ้น

    3) เยาวชนนอกระบบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 คน มีช่องทางการเรียนรู้และยกระดับทักษะเพื่อพัฒนา

   เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 -  26 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 น.) โดยยื่นข้อเสนอผ่านระบบ  NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (nrct.go.th)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nxpo.or.th/A/ หรือ NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (nrct.go.th) และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จากท้ายล่างนี้

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือนักวิจัย PMU A

ประกาศทุน พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

แบบฟอร์มโครงการ

แบบฟอร์มชุดโครงการ

หลักเกณฑ์และวิธีสนับสนุนทุนวิจัย ภาคเอกชน

 |   |  1650 ครั้ง