เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2565 เรื่อง “โรคติดเชื้อ (Infectious Diseases)”

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2565 (FY2022) ในขอบข่ายการวิจัยเพื่อสุขภาพ (Health Research) ในประเด็นเรื่อง “โรคติดเชื้อ (Infectious Diseases)” รายละเอียดดังนี้

   1.การเตรียมความพร้อม และการรับมือกับโรคระบาด

   2. การแทรกแซง และมาตรการตอบโต้ที่ปรับให้เข้ากับบริบทของภูมิภาค

   3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโรคติดเชื้อ และโรคที่เกิดขึ้นร่วม

   4. การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น e-health, Telemedicine เทคโนโลยีเพื่อการเฝ้าระวัง และการพัฒนา Mapping Tool

       โดยเปิดรับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้จนถึง 29 มีนาคม 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (nrct.go.th) หรือ NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (nrct.go.th) และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการต่างประเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทร 02 561 2445 ต่อ 207, 02 579 2285 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

หนังสือแจ้งประกาศทุน

ประกาศทุนโรคติดเชื้อ

guideline health final

Applicationform health final

แบบฟอร์มสรุปโครงการ

แบบฟอร์มหนังสือนำส่ง

 |   |  469 ครั้ง