เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ ภายใต้กรอบวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว” โปรแกรมที่ 15 การพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

ด้วย หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) 

ภายใต้กรอบวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว” 

แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”

โปรแกรมที่ 15 การพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ

Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ

กำหนดโจทย์ดังนี้

1. การวิจัยและพัฒนากลไกความร่วมมือระดับเมือง ทั้งกลไกภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคบริหารจัดการ เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ระหว่างระบบการผลิตในพื้นที่กับความต้องการและการบริโภคในเมือง

2. การวิจัยและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (Prototype Area) เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการเชื่อมต่อระบบการผลิตกับความต้องการและการบริโภคในเมืองในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น ตลาดอาหารปลอดภัย ตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ เป็นต้น

3. การวิจัยและพัฒนาระบบนิเวศ ทั้งการพัฒนาเชิงโครงสร้าง ระบบการผลิต ระบบการวิเคราะห์การลงทุน การพัฒนาคนและเครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว

เป้าหมาย

1. องค์ความรู้ นวัตกรรมในการพัฒนาเมืองบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว

2. เกิดกลไกเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนและพัฒนาแบบต่าง ๆ อาทิ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และ กลไกทำให้เกิดการลงทุนเพื่อการพัฒนาเมืองบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว

3. พื้นที่ต้นแบบ (Prototype Area) การพัฒนาเมืองบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว หรือ พื้นที่กลางเพื่อเรียนรู้และจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของผู้ประกอบการ เกษตรกร

4. ข้อเสนอเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด

 

   ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย 1 ปี  ภายใต้งบประมาณการสนับสนุนวิจัย 2,000,000 - 5,000,000 บาทต่อชุดโครงการ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการวิจัย

   ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS : http://nriis.nrct.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 18 มกราคม 2564 และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nxpo.or.th/A/ หรือ NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (nrct.go.th) 

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ

คู่มือนักวิจัย PMU A

บพท. ประกาศรับทุน 64

หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุนวิจัย ภาคเอกชน

 |   |  1166 ครั้ง