เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงาน "การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่" ประจำปี 2564 (รอบ 2)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

 ด้วย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ ปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) หัวข้อ "การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของตำรับยาสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ (โรคจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม้ 2019 (COVID-19) เช่น ตำรับยาไทยที่มีสรรพคุณในการแก้ไข้หรือกระทุ้งพิษไข้ การรักษาด้วยหลักของแพทย์แผนไทยที่มีมาตรฐานตามคัมภีร์ตักศิลา และตำรับยาสมุนไพรอื่นๆ ที่มีศักยภาพ"

   ผู้ที่สนใจสามารถขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2564 จาก สวก. โดยยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS : NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (nrct.go.th) พร้อมแนบไฟล์ในรูปแบบ Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2564 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (nrct.go.th) 

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Word

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ PDF

แบบนำส่งเอกสาร Word

แบบนำส่งเอกสาร PDF

 |