เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย "การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

   ด้วย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 ในโปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ: อุตสาหกรรมการแพทย์ การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ (Covid-19) โดยมุ่งเน้นประเด็นการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ด้านการรองรับ ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษาและการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19)

   ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS : NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (nrct.go.th)  พร้อมแนบข้อเสนอในรูปแบบไฟล์ Word และ PDF โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากท้ายประกาศนี้ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 ถึงวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (nrct.go.th) หรือ สอวช. | บพข. (nxpo.or.th) 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
PMUC_form_Proposal
คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการ
บพข.ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ

 |