เปิดรับข้อเสนอโครงการ จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์เปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายใต้หัวข้อ ดังต่อไปนี้

1. การปฏิรูปองค์กรนิติบัญญัติภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญไทย

2. หลักนิติธรรมกับการใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

   ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าว โดยสามารถดาวน์ดูละเอียดได้ที่ Research and Development สำนักวิชาการ (parliament.go.th) และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมทั้งส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

 |