ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการจากเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

           ด้วย เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (เครือข่าย C) ได้รับงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อจัดทำเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) เสนอแหล่งทุน สำหรับขอรับการพิจารณาทุนสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ประเภททุน ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก วงเงินงบประมาณโครงการละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  มีนักวิจัยรุ่นใหม่ ชุดโครงการละไม่น้อยกว่า ๖ คน * ต้องมีชุมชน/ท้องถิ่นที่ร่วมโครงการ

          ๑.๑. กลุ่มที่ ๑ Health Wellness & Tourism สนับสนุนการท่องเที่ยวแบบใหม่  ของไทย สัดส่วนงบประมาณ ร้อยละ ๗๐ ของงบประมาณในกิจกรรมนี้

          ๑.๒. กลุ่มที่ ๒ ประเด็นอื่นๆ ที่เป็นความต้องการของพื้นที่ ได้แก่

                (๑) ด้านการเกษตร
                (๒) ด้านสุขภาวะและผู้สูงอายุ
                (๓) ด้านวิสาหกิจชุมชน
                (๔) ด้านการท่องเที่ยว และบริการที่มีมูลค่าสูง
                (๕) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                (๖) ด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างสรรค์การเรียนรู้

              สัดส่วนงบประมาณ ร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณในกิจกรรมนี้

๒. โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชน     ในเชิงพาณิชย์ โครงการละไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท โดยมีนักวิจัยรุ่นใหม่ และสถานประกอบการ ที่สามารถทำงานวิจัยร่วมกันภายใต้โจทย์ของภาคเอกชน โครงการละไม่น้อยกว่า ๒ คน * ต้องมีเอกชนที่ร่วมโครงการ โดยมีประเด็นการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research) ที่มุ่งเน้นงานวิจัยสามารถต่อยอด/ขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการตามแนวทางการพัฒนาประเทศ Thailand ๔.๐ ดังนี้

 

กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ

(First S-curve)

กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต

(New S-curve)

(๑) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

(๖) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม

(๒) อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์อัจฉริยะ

(๗) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

(๓) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

(๘) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

(๔) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

(๙) อุตสาหกรรมดิจิตอล

(๕) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

(๑๐) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

             ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิจัยทุกท่าน ที่มีความประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนฯ ดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์ (ตามแบบแจ้งความประสงค์ในการขอรับการสนับสนุนฯ) ส่งมายังส่วนบริหารงานวิจัยฯ ทางอีเมล์ research@mfu.ac.th ภายในวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อรวบรวมนำส่งให้แก่เครือข่ายฯ และจัดส่งข้อเสนอโครงการฯ (Preliminary Research) มายังส่วนบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกานต์กุญช์ บำรุงชาติ หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัยฯ โทรศัพท์ ๖๓๘๘ หรือ   คุณโอฬาร วันชัย, คุณพีรพงษ์ เทพปัญญา โทรศัพท์ ๖๓๕๘ ,๖๓๘๙

 

ดาว์นโหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและ TOR

1. ข้อเสนอโครงการ (prelim) ทุนวิจัยที่ 1

2. ข้อเสนอโครงการ (prelim) ทุนวิจัยที่ 2

3. แบบแจ้งความประสงค์ในการขอรับการสนับสนุนฯ

4. TOR การจัดทำข้อเสนอโครงการ

  

 |