เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โปรแกรมที่ 7,10,17 จาก สวก.

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

ด้วย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวิสัยทัศน์ว่า “สวก. เป็นผู้นำในการบริหารการวิจัยการเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน” โดยเน้นการสนับสนุนทุนวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด (OKR) ระดับประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ดังนี้

    โปรแกรมที่ 7    แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร 

    โปรแกรมที่ 10  ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ 

    โปรแกรมที่ 17  การแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศ 

   ในปีงบประมาณ 2565 สวก. ได้กำหนดกรอบงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 9  แผนงานวิจัย ประกอบด้วย

1. แผนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรในภาวะวิกฤติ

2. แผนงานวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

3. แผนงานวิจัยเกษตรแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ

4. แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน

5. แผนงานวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร

6. แผนงานวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ

7. แผนงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจรายภูมิภาคที่มีศักยภาพ ในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร

8. แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศ

9. แผนงานวิจัยนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อการพึ่งพาตนเองในประเทศ

     โดยกำหนดให้ นักวิจัยและผู้สนใจที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 จาก สวก. ลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 23.59 น. รายละเอียดตามประกาศ สวก. ดังแนบมาพร้อมนี้นั้น

    ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจขอรับการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยฯ ดังกล่าว สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ตามช่วง วัน เวลา ที่ สวก.กำหนดและจะต้องและนำส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามที่แนบในระบบ NRIIS จำนวน 1 ชุด 

2. หนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ

3. CD บันทึกไฟล์ข้อเสนอโครงการ (รูปแบบ Ms Words และ PDF) จำนวน 1 แผ่น 

   ให้ส่วนบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. เพื่อจักได้รวบรวมและดำเนินการเสนอรองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์) พิจารณาลงนามในข้อเสนอโครงการวิจัยและหนังสือนำส่ง พร้อมทั้งจัดส่งไปยัง สวก. ภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไป ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่เว็ปไซต์ https://nriis.nrct.go.th/

 |