อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานพิจารณาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดตั้งท่าอวกาศยาน ในประเทศไทย

Categories: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

| Created by 48341100 Olan Wanchai |