บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2564 แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต รอบที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

          ด้วย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2564 แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต รอบที่ 2 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคตตามยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่าน (Transition Strategy) ไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ โดยมีแผนงานย่อยที่เป็นรับข้อเสนอ ประกอบด้วย

        1. รถไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion)

         2. เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

         ดังมีรายละเอียดกรอบการวิจัยตามประกาศรับทุนฯ แนบมาพร้อมนี้

        ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์และนักวิจัย ที่สนใจขอรับการพิจารณาสนับสนุนทุนฯ ดังกล่าว สามารถยื่นขอรับทุนผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ที่ https://nriis.nrct.go.th โดยแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพข. กำหนด ทั้ง Proposal แผนงาน และ Proposal โครงการย่อย ในรูปแบบของไฟล์ word และ pdf  ในระบบ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

1. รถไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion)
    - call_for_proposal_EV Conversion.pdf
    - แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ PMU-C 2564 Topdown.docx

 2. เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

   - call_for_proprosal_EV.pdf
    - แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ PMU-C 2564 Topdown.docx

 

 

 |