เปิดรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

          ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่  ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องหลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอก และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป โดยมีเอกสารแบบฟอร์มสำหรับการสมัคร ดังนี้

        1. แบบเสนอโครงการวิจัย ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถเขียนข้อเสนอโครงการเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
        2. แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (จัดทําเป็นภาษาไทย)
        3. จดหมายรับรองการเป็นนักวิจัยที่ปรึกษา ในกรณีที่นักวิจัยที่ปรึกษาอยู่ต่างประเทศ 
        4. หน้าแรกของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา (ปี ค.ศ. 2016 ถึงปัจจุบัน) 
        5. สําหรับข้อมูลประวัตินักวิจัยผู้เสนอขอรับทุน จะพิจารณาข้อมูลตามที่ได้บันทึกในระบบ NRIIS 
     
         ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ต่างๆ ตามประกาศรับทุนฯ แนบมาพร้อมนี้ 
         
         ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์และนักวิจัย ที่สนใจขอรับการพิจารณาสนับสนุนทุนฯ ดังกล่าว สามารถยื่นขอรับทุนผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ที่ https://nriis.nrct.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

01 ประกาศเปิดรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงาน อ.รุ่นใหม่ ปี 64.pdf
02 แบบเสนอทุนพัฒนาศักยภาพ อ.รุ่นใหม่.doc
03 Research Grant for New Scholar.doc
04 แบบการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (จำเป็น).docx
05 แบบฟอร์มหนังสือรับรองนักวิจัยที่ปรึกษา.docx


     

 

 |