ผู้ทรงคุณวุฒิของ บพท. กรอบการวิจัย Local Enterprise เดินทางมาเยี่ยมเยียนและให้แนวทางการพัฒนาชุดโครงการวิจัยแก่นักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

              เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา รองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์) และคณะ ได้ให้การต้อนรับและรับฟังแนวทางการพัฒนาชุดโครงการวิจัย “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ ตามยุทธศาสตร์ ออวน. Platforms ที่ 4 Program ที่ 13 จากทีมผู้ทรงคุณวุฒิ บพท. กรอบการวิจัย Local Enterprise ที่นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณรงค์  ซึ่งได้ให้เกียรติแก่มหาวิทยาลัยในการแนะนำและชี้แนะแนวทางให้แก่คณะนักวิจัยสำหรับการพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัย Local Enterprises ที่เป็นรูปธรรมและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อชุมชน โดยเน้นรูปแบบ การจัดการห่วงโซ่คุณค่าใหม่ (New Value Chain) เพื่อสร้าง eco-system ที่เอื้อต่อการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน และการพัฒนาความเข็มแข็งของผู้ประกอบการ 
ที่มุ่งเน้นกระบวนการแก้ปัญหาตรงจุด (pain point) เป็นหลัก 
      
           ซึ่งจากการรับฟังข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิของ บพท. คณะทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เกิดความรู้ความเข้าใจสำหรับทิศทางการพัฒนาชุดโครงการ Local Enterprises ของ บพท. และพร้อมที่จะพัฒนาชุดโครงการวิจัยให้เกิดประโยชน์สำหรับการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) อย่างยั่งยืนต่อไป

| writer Olan Wanchai |