นักวิจัย มฟล. หารือพัฒนาความร่วมมืองานวิจัยกับบริษัท CPF

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

          เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564    รองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์) และคณะทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ผลักดันงานวิจัยที่ศึกษาไว้อย่างเป็นรูปธรรมสู่การต่อยอดนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยได้นัดประชุมหารือความร่วมมืองานวิจัยกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สมหมาย เตชะศิรินุกูล ประธานกรรมการบริหารด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และประกันคุณภาพกลาง พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและทีมนักวิจัยจาก CPF เพื่อหาโอกาสในการนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมาพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป  

         ซึ่งผลจากการประชุมหารือความร่วมมือครั้งนี้ ทาง CPF ได้ให้ความสนใจในประเด็นการศึกษาวิจัย ดังนี้
             1. Plant-Based Food    ของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชื้อรา
             2. Healthy Food           ของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
             3. ด้านสมุนไพร              ของศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร
             4. องค์ประกอบทางเคมีของน้ำผึ้ง  ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

         ทางมหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มฟล. เห็นว่าจุดเริ่มต้นการหารือความร่วมมือกับภาคเอกชนที่เป็นที่ยอมรับระดับประเทศครั้งนี้ จะเป็นการก้าวสำคัญในการผลักดันการนำผลงานวิจัยของนักวิจัย มฟล. ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง

 

| writer Olan Wanchai |