เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ 2565

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

   ด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนงานวิจัย จำนวน 2 แผนงาน ดังนี้

    1. แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข Platform ๒ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ตามโปรแกรม ดังนี้
        1.1 Program P8 รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
        1.2 Program P9a แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านสุขภาพ สังคมและความมั่นคงทุกมิติ
    2. แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย Platform 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศตามโปรแกรม ดังนี้
        2.1 Program P10b ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ ในเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)

   ดังมีรายละเอียดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (Objectives and key results : OKRs) และกรอบการวิจัย ตามประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขที่ 2/2564 และ 3/2564 ดังแนบมาพร้อมนี้

   ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิจัย ทุกท่านที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนฯ ดังกล่าว สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย พร้อมแนบไฟล์ Word ของข้อเสนอโครงการดังกล่าว ผ่านระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564

    ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ของ สวรส. ได้ดังนี้ Platform 2 นางสาวณัฐธิดา สุขเรืองรอง โทรศัพท์ 09 1665 9045, 02 839 9273 Email : nattida@hsri.or.th และนางสาววรางคณา ปุณยธร โทรศัพท์ 02 832 9223 Email : warangkana@hsri.or.th  
Platform 3 นางสาวอุไรวรรณ บุญแก้วสุข โทรศัพท์ 02 832 9269 Email : uriwan@hsri.or.th และนางสาวณัฏฐ์ริธิมา แจ้งประจักษ์ โทรศัพท์ 02 832 9271 Email : nutnitima@hsri.or.th หรือทาง
NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (nrct.go.th) และ NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (nrct.go.th)

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 |