นักวิจัย มฟล. ได้รับทุนวิจัยโครงการลดความเลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพประชาชนชาวเขาประเทศ (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2564 จาก วช.

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

            ด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยจาก PMU สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการดำเนินโครงการวิจัย ลดความเลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพประชาชนชาวเขาประเทศ (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งการได้รับทุนวิจัยฯ ดังกล่าว เป็นการได้รับทุนวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินการวิจัยในปีที่ 1 เป็นไปตามเป้าประสงค์ของแหล่งทุน และทีมคณะผู้วิจัยที่สามารถดำเนินโครงการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศต่อไป

 

| writer Olan Wanchai |