ส่วนบริหารงานวิจัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ "การขอรับทุนวิจัยภายในและภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม"

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

     ส่วนบริหารงานวิจัยฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากคณบดีและอาจารย์สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สำหรับการบรรยายในหัวข้อ "การขอรับทุนวิจัยภายในและภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม" เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting โดยการบรรยายดังกล่าว ได้มีการแลกเปลี่ยนและเสนอแนะความคิดเห็น รวมถึงสอบถามข้อมูลการขอรับทุนวิจัยดังกล่าวฯ เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานขอรับทุนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

| writer Olan Wanchai |