เปิดรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทยนักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2564

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

   ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทยนักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ การสร้างสมประสบการณ์โอกาสในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ และสามารถพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือเชิงสาธารณะอีกทั้งยังสามารถนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม โดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System, NRIIS) ผ่านเว็บไซต์ nriis.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 ดังมีรายละเอียดตามประกาศ วช. ดังแนบมาพร้อมนี้นั้น 
        ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจขอรับการสนับสนุนฯ ให้ดำเนินตามที่ วช. กำหนด ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โทรศัพท์ 0 2579 1370-9 ต่อ 508,525 หรือทาง NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (nrct.go.th) 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

 


 

 |