ส่วนบริหารงานวิจัยร่วมกับส่วนการเงินและบัญชี ได้ร่วมกันหารือในหัวข้อ "แนวทางการปฏิบัติ/วิธีการจัดการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการวิจัย"

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ส่วนบริหารงานวิจัยร่วมกับส่วนการเงินและบัญชี ได้หารือการทำงานร่วมกัน ในหัวข้อ "แนวทางการปฏิบัติ/วิธีการจัดการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการวิจัย" ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 332 อาคาร AD2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ทั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน พร้อมทั้งเสนอแนวทางการเบิกเงินให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน

| writer Olan Wanchai |