สถิติการให้บริการ

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ส่วนบริหารงานวิจัยฯ มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนคณาจารย์และนักวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ส่วนบริหารงานวิจัยฯ ได้จัดทำสถิติการให้บริการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนี้

 

| writer Olan Wanchai |