บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการรอบที่ 2 ภายใต้แผนงาน การยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

    หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย รอบที่ 2 ภายใต้แผนงาน การยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill) ประจำปีงบประมาณ 2564

โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต

โดยยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS : https://nriis.go.th/

ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9446

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ “แผนงานการยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill) รอบที่ 2”
2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
3. แบบฟอร์มจดหมายการยืนยันเข้าร่วมโครงการ
4. คู่มือการคำนวณงบประมาณ

 |   |  585 ครั้ง