พิธีลงนามใน MOU "การพัฒนาบุคลากรวิจัย และนวัตกรรม" ระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

   สำนักงานการวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมลงนามใน MOU "การพัฒนาบุคลากรวิจัย และนวัตกรรม" แบบออนไลน์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้ร่วมลงนามในสัญญา และ นายกานต์กุญช์ บำรุงชาติ หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นพยานการลงนามในครั้งนี้  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องริมกก สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

| writer Olan Wanchai |